Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Τι είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 και σε τι αφορούν οι διατάξεις του;

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 όπως αναθεωρημένος ισχύει σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 195/1/29.07.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), καταρτίστηκε για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων Ιδιωτών & Επιχειρήσεων. Θεσπίζει τις γενικές αρχές δεοντολογίας που πρέπει να τηρούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους δανειολήπτες και υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης μεταξύ δανειολήπτη και πιστωτικού ιδρύματος, προκειμένου να σχεδιάζεται η καλύτερη δυνατή λύση λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε δανειολήπτη.

Τι είναι η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ);

Πρόκειται για την αναλυτική και λεπτομερή διαδικασία που θεσπίζεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας, προς εφαρμογή τόσο από τα ιδρύματα όσο και από τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, ώστε να αξιολογούνται έγκαιρα και σωστά οι κίνδυνοι και η ικανότητα αποπληρωμής κάθε δανειολήπτη.

Σε ποιους απευθύνεται η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ);

Σε όλους τους ενεχομένους στη δανειακή σύμβαση (πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές) Φυσικά Πρόσωπα/Επαγγελματίες και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Ως Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις νοούνται τα Νομικά Πρόσωπα με μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τα τελευταία 3 φορολογικά έτη που δεν υπερέβη το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000)

Εξαιρέσεις

Από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας εξαιρούνται:

1. Απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί πριν από την 01/01/2015

2. Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 για την οποία έχει ορισθεί δικάσιμος

3. Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη κατά του οποίου τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση προς αυτούς χρεών ή ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

H εταιρεία έχει την υποχρέωση να εντάξει στο στάδιο 3 της Δ.Ε.Κ., ως περιγράφεται κατωτέρω, δανειολήπτη εφόσον αυτός προσέλθει και υποβάλει με δική του πρωτοβουλία την απαιτούμενη κατά τον κώδικα πληροφόρηση για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών του, ανεξαρτήτως αν υπάγεται στις παραπάνω εξαιρούμενες περιπτώσεις των υπό 1 και 2 κατηγοριών.

Ποια είναι τα στάδια εφαρμογής της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ);

Βήμα 1: Επικοινωνία με τον δανειολήπτη

Βήμα 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών

Βήμα 3: Αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων

Βήμα 4: Πρόταση των κατάλληλων λύσεων στον δανειολήπτη

Βήμα 5: Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων

Ποιά είναι τα Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας με την Πέπερ Ελλάς;

Ταχυδρομικώς: Ταχυδρομική θυρίδα 61358, Αθήνα - Ελλάδα
Email:  contact@peppergreece.gr
Τηλ: 210 61 42 339

Αναλυτικότερη ενημέρωση για τη ΔΕΚ, θα βρείτε στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες